Önce İnsan


Bel’in misyonu lezzetli ve sağlıklı süt ürünlerini ailelere sunarak onların gülümsemelerini paylaşmaktır.

Bu gülümseme Bel’in sunduğu fırsatlarla kendilerini sürekli olarak geliştiren çalışanlarımızın kalbinden gelmektedir.

Biz, mutlu insanların başarılı kurumlar yarattığına, Bel’in gerçek başarıya ekiplerinin kalitesi ve katılımıyla eriştiğine yürekten inanırız.

Bu vizyonu, yönetimi ve bütün çalışanları içerecek şekilde tüm Bel topluluğunu ilgilendirecek ilkelere dönüştürdük.

Ortak hedefimiz insanlara çalışmayı arzuladıkları bir iş ve ortam sağlayarak, Bel’in, en yüksek potansiyellerine ulaştıkları ve şirketin sürdürülebilir gelişimine katkı yaptıkları bir yer olmasını sağlamaktır.

Grubun değerlerine göre yaşamak, rol modelleri oluşturmak ve çalışanları ile ekiplerini geliştirmek Bel yönetiminin sorumluluğundadır.

Proaktif edinimlerle profesyonel başarı için gayret göstermek ve kişisel gelişimin peşinden koşarak bu büyüme fırsatlarını kucaklamak da çalışanların sorumluluğu altındadır.

Bel’i çalışmaktan zevk alınacak bir işyeri haline dönüştürmek yönündeki tutkumuzu gerçekleştirmek amacıyla, Grubu, ekip liderlerini ve ekip üyelerini birbirleriyle kucaklaştıran 4 ana taahhüdü dile getirdik.

Değerlerimiz


Cesaret


Cesaret, liderlik kavramının önemli bir parçasıdır. Yaşadığımız şu karmaşık ve ne olacağı belirsiz dünyada, tüm çalışanlarımızı eyleme geçmeye ve karar almaya teşvik ederiz. Çevik organizasyonumuz ve ekiplerimizin coşkusu, yaratıcılığı teşvik ederken mevcut durumun zorluklarını yenmemizi sağlar. Yenilikçiliğimiz ve performansımız tüm alanlarda gücünü cesaretimizden alıyor.


Bağlılık


Kendimizi hem şirketçe hem de bireysel olarak tüm faaliyetlerimizde operasyonel mükemmelliğe ulaşmaya adamış durumdayız. Bu bağlılığımızın sınırları öylesine geniş ki aldığımız kararlarda çalışanlarımızın, tüketicilerimizin, kuruluşlarımızın, müşterilerimizin, tedarikçilerimizin ve tüm hissedarlarımızın beklentilerini hesaba katıyoruz. Yetenek geliştirme ve kalite gerekliliği aracılığıyla ve aynı zamanda çevreye saygı göstererek Grup’un hedeflerine ulaşmasına katkıda bulunuyoruz.


Özen


Özen göstermek, şirket içi ve dışı ilişkilerde bizim yol göstericimizdir. Artık simgemiz haline gelen güldükçe yayılan mutluluk ilkesinde de yansıyan bir ruhtur. Biz yakın, dürüst, emek isteyen aynı zamanda adil ilişkiler kurulmasından yanayız. İnsanda gelişme, harekete geçme ve başarma isteği uyandıran bir güven ve saygı ortamı sağlıyoruz. Tıpkı markalarımızda olduğu gibi, iyimserliğin ve coşkunun toplumu değişime iten etkenler olduğuna ve bu anlamda bir fark yarattıklarına inanıyoruz.


İş Yönetiminde 7 Anahtar İlke


Yasalara ve yönetmeliklere uyup, uluslararası standartları dikkate alırız.


Müşterilerimizi koruruz.


Sürdürülebilirlik ve çevrenin korunmasına özen gösteririz.


Çalışanlarımızın temel haklarını koruruz.


Çıkar çatışmasının, sahtekarlığın ve yolsuzluğun önlenmesi için çabalarız.


Adil iş ilişkilerini geliştiririz.


Profesyonel ve finansal bilgilerin doğruluğundan emin oluruz ve bunların gizliliğini koruruz.

Kariyer


Bel Türkiye’de kariyer fırsatları sizi bekliyor.

En ünlü peynir markalarıyla çalışma imkânının yanı sıra gerçek kariyer gelişimi ve eğitimleri ile birlikte, geniş bir pozisyon yelpazesi sunuyoruz. Şirketimizin kollektif performansına ve mükemmelliğine katkıda bulunmayı arzu eden herkese kapımız açık. Eğer bir fark yaratabileceğinize ve Bel’e değer katabileceğinize inanıyorsanız, ilgilendiğiniz pozisyonu da belirterek aşağıdaki linkten özgeçmişinizi bizimle paylaşabilirsiniz.

HR-Turkey@groupe-bel.com

 

Bel Karper Gıda Sanayi A.Ş Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Çağrı Merkezi Aydınlatma Metni


6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("Kanun") gereği, çağrı merkezi vasıtasıyla ilettiğiniz kişisel verilerinizi; veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden ve İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 124491 numarayla kayıtlı ve "Hakkı Yeten Cad. BJK Süleyman Seba Kompleksi F Ofis Blok Selenium Plaza No:10/B Kat:17/312-313 Beşiktaş/İstanbul" adresinde kain BEL KARPER GIDA SANAYİ A.Ş olarak bu bildirim ile açıkladığımız kapsamda işleyeceğimizi ve aktaracağımızı belirtmek isteriz.


Öncelikle kişisel verilerinizin işlenme amacını bildirmek isteriz. Şirketimiz tarafından toplanan ve isim, soyisim, telefon, yerleşim adresi ve ses kaydı bilgilerinizden oluşan kişisel verileriniz, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması; ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması; ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması ile ve ayrıca; bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması sebepleri başta olmak üzere Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde; Şirketimizin insan kaynakları politikaları ve süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi, Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası, Şirketimiz tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, Şirketimizin ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası, Şirketimiz ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini amaçlarıyla işlenecektir.

Size ayrıca kişisel verilerinizin hangi amaçla kimlerle paylaşıldığına ilişkin de bilgi vermek isteriz. Toplanan kişisel verilerinizin; yukarıda belirtilen amaçları yerine getirebilmek için, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları ve Şirketimiz iç prosedürleri çerçevesinde, arşiv kaydı ve grup içi prosedürleri yerine getirmek adına "Cumhuriyet Mah. Adnan Menderes Cad.No.22C/1 Çekmeköy / İstanbul" adresinde bulunan Eko Çağrı Merkezi Hizmetleri Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi ile diğer iş ortaklarımıza aktarılabileceğini belirtmek isteriz.

Kişisel verilerinizin toplanma yöntemi hakkında da sizi bilgilendirmek isteriz. Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından farklı kanallara dayanarak; sunduğumuz ürün ile hizmetleri geliştirmek ve ticari faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla, tamamen veya kısmen otomatik yollarla ya da veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yöntemler ile toplanmaktadır.

Son olarak kişisel veri sahibi olmanız dolayısıyla sahip olduğunuz haklar konusunda bilgi vermek isteriz. Bu kapsamda kişisel veri sahibi ilgili kişi olarak;

• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

• Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

• Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendiniz aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

• Kanun'un 7. maddesinde yer alan şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini ya da yok edilmesini isteme, yapılan düzeltme, silme ya da yok etme işlemlerinin kişisel verilerinizin paylaşıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme,

• Kişisel verilerinizin kanunlara aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahipsiniz.

Haklarınıza ilişkin taleplerinizi Bel Türkiye | Bel Group Türkiye, La Vache qui rit, Gülen İnek, Karper adresinde bulunan Bel Karper Gıda Sanayi Anonim Şirketi Veri Sahibi Başvuru Formu’nda düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda talebiniz niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirketimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücretin alınacağını belirtmek isteriz.

Bel Karper Gıda Sanayi A.Ş Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Çağrı Merkezi Açık Rıza Metni


6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") uyarınca veri sorumlusu sıfatını haiz olan, merkezi "Hakkı Yeten Cad. BJK Süleyman Seba Kompleksi F Ofis Blok Selenium Plaza No:10/B Kat:17/312-313 Beşiktaş/İstanbul" adresinde bulunan ve İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 124491 sicil numarası ile kayıtlı Bel Karper Gıda Sanayi Anonim Şirketi ("Veri Sorumlusu") tarafından, Şirketimizin insan kaynakları politikaları ve süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi, Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası, Şirketimiz tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, Şirketimizin ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası, Şirketimiz ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini amaçlarıyla, isim, soyisim, telefon, yerleşim adresi ve ses kaydı, yalnızca belirtilen amaçlar ve ilkeler ile Veri Sorumlusu'nun iç kuralları çerçevesinde, arşiv kaydı ve grup içi prosedürleri yerine getirmek adına "Cumhuriyet Mah. Adnan Menderes Cad.No.22C/1 Çekmeköy / İstanbul" adresinde bulunan Eko Çağrı Merkezi Hizmetleri Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi ile diğer iş ortaklarımıza; KVKK, diğer ilgili mevzuatlar ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararları kapsamında öngörülen şekillerde ve belirtilen şartlara uymak suretiyle yurtiçinde ve yurtdışında aktarılabileceğine özgür iradem ile açık rıza göstermekteyim.


info@bel.com.tr
+90 (212) 326 42 00
Hakkı Yeten Cad. BJK Süleyman Seba Kompleksi F Ofis Blok Selenium Plaza No:10/B Kat:17 Fulya Beşiktaş İstanbul